Privatumo politika

UAB”Senasis kuparas”, įm.kodas 122359277, registracijos adresas Dominikonų g. 14, 01131 Vilnius, veiklos adresas Dominikonų g. 14, 01131 Vilnius. Telefonas: +370-667-39600 el. paštas eshop@dominikonu14.com (toliau – Dominikonu14 galerija privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Dominikonu14 galerijos  internetinę svetainę  https://dominikonu14.com/ pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Dominikonu14 galerija  pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 

 JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS:

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:

  • Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Renkami duomenys: Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija, amžius. Duomenis saugome 3 (trejus) metus išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas); 

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

ASMENS DUOMENŲ TEISĖTO TVARKYMO KRITERIJAI

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas,Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais. 

DALIJIMASIS JŪSŲ DUOMENIMIS

Jūsų duomenis galime atskleisti savo įmonės viduje, atitinkamiems komandos nariams, atsakingiems už: klientų aptarnavimą, teisinius klausimus, finansus, pardavimus, rinkodarą. Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti toliau nurodytiems subjektams, kiek tai būtina norint teikti Paslaugas:

  • Kitoms šalims, kai to reikalauja įstatymai. 
  • Kitoms šalims, susijusioms su įmonių operacijomis. Jūsų duomenis trečiajai šaliai galime atskleisti įmonių jungimosi, įsigijimo, pardavimo arba bankroto atveju.
  • Kitoms šalims (jums sutikus arba jūsų nurodymu). Be šioje Privatumo politikoje nurodytų atskleidimo atvejų, duomenis apie jus su trečiosiomis šalimis galime bendrinti jums atskirai sutinkant arba to pageidaujant. 

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 2 metus.

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Jūsų asmens duomenų nelaikysime ilgiau nei būtina jų surinkimo tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad, kai duomenų nebereikės, jie bus sunaikinti arba ištrinti iš mūsų sistemos. Imamės atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad informacija apie jus, kurią apdorojame ir saugome, būtų paremta šia logika: 

  •  Apdorojama ir saugoma tokį laikotarpį, kuriuo ji naudojama jums teikti kokią nors paslaugą; 
  • Kaip reikalauja teisė arba atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus; 
  • Tik tol, kol tai yra būtina jos surinkimo tikslu, jai apdoroti, arba ilgiau, jei tai numatyta galiojančiuose įstatymuose ar statistiniais tikslais.

JŪSŲ TEISĖS 

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu eshop@dominikonu14.com arba paštu: Dominikonų g.14, 01131 Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Dominikonu14 galerija  gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 14 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. 

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Dominikonu14 galerija  turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Dominikonu14 galerija  praneša tinklalapyje.

DUOMENŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS GALITE SUSISIEKTI

UAB”Senasis kuparas”, 

El. paštas:eshop@dominikonu14.com

Telefonas: +370-667-39600